نام و نام خانوادگی: پست الکترونیک:
تحصیلات: رشته تحصیلی:
  • نظر شما راجع به کیفیت محصولات خشکبار محسن چیست؟

  • نظر شما راجع به قیمت محصولات خشکبار محسن چیست؟

  • نظر شما راجع به نحوی برخورد صندوقدار خشکبار محسن چیست؟

  • نظر شما راجع به نحوه رفتار فروشندگان خشکبار محسن چیست؟

  • نظر شما راجع به رعایت اصول بهداشتی در خشکبار محسن چیست؟

  • نحوه آشنایی شما با خشکبار محسن چگونه بوده است؟

  • راه اندازی فروشگاه اینترنتی محسن تا چه حد به شما در خرید اسان کمک مینمایید ؟

  • نظر شما مصرف کننده عزیز در مورد تنوع در محصولات خشکبار محسن چیست ؟

    ضعیف
کد امنیتی: