• بنیامین حسینی

  بنیامین حسینی

  سمت: مدیر شعبه نیاوران
  تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی
  ایمیل: ...
 • خانم فرشته حسین نژاد

  خانم فرشته حسین نژاد

  سمت: مدیر شعبه شهدا
  تحصیلات: کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی بین الملل
 • سید محسن حسینی

  سید محسن حسینی

  سمت: مدیر عامل
  تحصیلات: ...
  ایمیل: ...
 • فرشته حسین نژاد

  فرشته حسین نژاد

  سمت: مدیریت شعبه پاسداران
  تحصیلات: کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی بین الملل
 • حسن حسینی

  حسن حسینی

  سمت: مدیر بازرگانی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد-بازرگانی
  ایمیل: ...