• مجید شیرازی

  مجید شیرازی

  سمت: مدیر شعبه نیاوران
  تحصیلات: کارشناسی صنایع غذایی
  ایمیل: ...
 • امید امین پور

  امید امین پور

  سمت: مدیر شعبه شهدا
  تحصیلات: ...
  ایمیل: ...
 • سید محسن حسینی

  سید محسن حسینی

  سمت: مدیر عامل
  تحصیلات: ...
  ایمیل: ...
 • فرشته حسین نژاد

  فرشته حسین نژاد

  سمت: مدیریت شعبه پاسداران
  تحصیلات: کارشناسی ارشد - بازرگانی بین الملل
 • حسن حسینی

  حسن حسینی

  سمت: مدیر بازرگانی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد-بازرگانی
  ایمیل: ...